Privacy Voorwaarden

Ad Heijne by Joost, gevestigd aan Van Loenshof 166
7511 NM Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.adheijne.nl
Van Loenshof 166
7511 NM Enschede
0532034050

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ad Heijne by Joost verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren
of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@adheijne.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ad Heijne by Joost verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Ad Heijne by Joost neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ad
Heijne by Joost) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ad Heijne by Joost bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ad Heijne by Joost verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ad Heijne by Joost gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het
recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ad Heijne by Joost en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van
jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen
naar info@adheijne.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw
verzoek .

Ad Heijne by Joost wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ad Heijne by Joost neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@adheijne.nl